logo4-doubel2-contest

physics-2

  • مسابقه فیلم کوتاه فن آموز با جایزه تبلت!
  • مشاهده و یادگیری فیزیک، شیمی و زیست شناسی با چیستا
  • کتاب های علوم تجربی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی 1393
  • معرفی چیستا در صدا و سیما
  • یادگیری با طعم لذت
  • یادگیری مفاهیم علمی به کمک رایانه

چیستا و شما

اون روزی که سیب خورد تو سَر نیوتن فکرش متوجه این پرسش شد که: چرا ماه رو سَرِش نمی اُفته؟! و وقتی ارشمیدس در حال حمام بود، فکرش درگیر یک پرسش واقعی بود و ناگهان با فریاد اورکا، اورکا (یافتم، یافتم) از حمّام در آمد ...

در لحظات مهم علمی فقط سه چیز حضور دارند: مشاهده ، فکر و کوشش خستگی ناپذیر و اینگونه بود که با همین سه چیز دنیای امروز ما متحوّل شد و پیشرفت کرد ...

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید.

Newton

archimedes

متوسطه دوم - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب متوسطه دوم

متوسطه اول - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب متوسطه اول

دبستان - نمونه ای از مدل سازی و فیلم های مناسب دوره دبستان